DOKKUMER COURANT
Zijn ervaringen bij De Stem moeten positief geweest zijn want al in 1903 begint hij zijn eigen courant: de Dokkumer Courant. Al snel volgen meerdere kranten voor de omliggende regio. Tot de tweede wereldoorlog blijft de Dokkumer Courant verschijnen maar als de Duitsers hem in 1941 sommeren artikelen voor de bezetter te plaatsen weigert hij dit met de woorden: Ik schrijf in mijn courant wat ik zelf wil. Hiermee werd de krant op last van de bezetter gestaakt om niet meer terug te keren. Wel werd na de bevrijding de Nieuwe Oostergoo uitgegeven door het Militair Gezag ondergebracht bij Fa. D.P. Douma totdat de perszuivering haar beslag zou hebben gekregen. Na 7 maanden werd dit blad zeer tegen de zin van Douma weer bij hem weggehaald door het Militair Gezag die het als volgt motiveerde; Deze verandering is uitsluitend een gevolg van een beslissing waaraan overwegingen van billijkheid ten grondslag liggen. De Firma Douma en de tijdelijke administrateur, de heer B. Monsma, hebben zich op loffelijke wijze van hun taak gekweten, waarvoor wij hun hier gaarne onzen dank betuigen. Hiermee werd het krantentijdperk definitief afgesloten.HANDELSDRUKKERIJ
Na de oorlog wordt de drukkerij door drie zonen van de oprichter voortgezet en ontwikkelt zich tot een regionale handelsdrukkerij die in de wijde omgeving bekend is. Als in 1968 de laatste van de drie broers overlijdt is de zoon van Nicolaas Popke Douma die al bij zijn vader in de zaak werkte degene, die als derde generatie het bedrijf voortzet. Hier komt de naam van de oprichter weer terug in de zaak want Douwe Popke Douma is naar zijn grootvader vernoemd.
Onder Douwe Douma wordt het offset procede in de zeventiger jaren ingevoerd. Om gezondheidsredenen doet Douwe het bedrijf op 57 jarige leeftijd al over aan zijn zoon Nico Douma. Onder zijn leiding groeit het bedrijf na 85 jaar in de Gasthuisstraat te hebben gezeten uit het pand aldaar en wordt in 1989 op het industrieterrein Betterwird aan de Energieweg een nieuw pand betrokken.

DDD 100 jaar
In 2002 werd het 100 jarig bestaan van Drukkerij Douma Dokkum uitgebreid gevierd. Op koppermaandag van dat jaar werden alle grafische ondernemers uit Friesland uitgenodigd om dit feit in Dokkum te vieren. Er waren rondleidingen in Museum Het Admiraliteitshuis, tegenwoordig Museum Dokkum geheten, waar een speciaal door Nico Douma ingerichte tentoonstelling over 19e eeuwse illustratietechnieken te zien was. In het uit 1607 stammende Stadhuis van Dokkum werden ook rondleidingen gegeven en aansluitend vond daar de traditionele aanbieding plaats van de door Drukkerij Douma Dokkum en Kunstenaar Joseph J. Visser vervaardigde kopperprent aan Burgemeester Roel Cazemier. Deze dag werd afgesloten met een diner op Landgoed de Klinze te Aldsjerk met muzikale omlijsting door de Friese troubadour Piter Wilkens.

De Dockumer Courant kwam speciaal voor deze gelegenheid nog 1 keer uit met daarin de geschiedenis van het bedrijf. De krant werd huis-aan-huis bezorgd in Dokkum en iedereen werd uitgenodigd om de feestelijke receptie in het Admiraliteitshuis bij te wonen. Tijdens deze receptie werd de Dokkumer gemeenschap een cadeau aangeboden in de vorm van een nieuwe klok in het Carillon van Dokkum.

Later dat jaar viel Drukkerij Douma Dokkum een grote eer te beurt. HARE MAJESTEIT DE KONINGIN heeft bij haar beschikking van 18 maart 2002 het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER verleend aan Drukkerij Douma Dokkum te Dokkum, gemeente Dongeradeel.

Terug